Legal

28·11·2018
Opći uvjeti poslovanja

24·05·2018
Pravila privatnosti

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja VOLUM3 d.o.o. 

1. Preambula

Trgovačko društvo VOLUM3 d.o.o., OIB: HR30011637576, sa sjedištem registriranim na adresi Trg Eugena Kvaternika 3/3, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 30011637576 (u daljnjem tekstu: VOLUM3 d.o.o.) razvija, prodaje i upravlja softverom imena VOLUM3 (u daljnjem tekstu: “VOLUM3” ili “softver”) dostupnim na internetskoj poveznici app.volum3.com

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se prava i obveze između društva VOLUM3 d.o.o. i Korisnika softvera VOLUM3. 

2. Područje primjene

2.1 Ovim Općim uvjetima uređuje se poslovni odnos između društva VOLUM3 d.o.o. i korisnika softvera VOLUM3, bilo da se radi o korištenju uz naknadu ili o besplatnom korištenju (npr. u okviru probnog razdoblja). VOLUM3 d.o.o. u pružanju svojih usluga primjenjuje isključivo ove Opće uvjete poslovanja. Smatra se da je Korisnik prvim korištenjem usluga ostvario s VOLUM3 d.o.o. poslovni odnos na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti poslovanja.

2.2 Osim ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se i aktualni cjenici VOLUM3 d.o.o. (dostupni na www.volum3.com) te ostale eventualno postojeće individualno ugovorene odredbe.

2.3 Ako Korisnik ima vlastite opće uvjete poslovanja, Korisnik svojim korištenjem usluga VOLUM3 d.o.o. potvrđuje da se na ugovorni odnos između njega i VOLUM3 d.o.o. primjenjuju isključivo ovi Opći uvjeti poslovanja VOLUM3 d.o.o.. Eventualno postojeći opći uvjeti poslovanja Korisnika primjenjuju se samo ako VOLUM3 d.o.o. to pisanim putem izričito prihvati.

2.4 Za pravovaljanost individualnih dogovora potreban je pisani oblik (s potpisom). Izjave VOLUM3 d.o.o. koje odstupaju od navedenog oblika (uključujući elektroničku poštu) nisu obvezujuće.

2.5 VOLUM3 d.o.o. u bilo kojem trenutku ima pravo jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja. VOLUM3 d.o.o. će korisnika o izmjenama obavijestiti putem elektroničke pošte najkasnije dva mjeseca prije nego što dotična izmjena stupi na snagu. Korisnik ima pravo u roku od četiri tjedna od primitka elektroničke pošte odn.osno obavijesti o izmjeni uložiti prigovor. Izmjena se smatra prihvaćenom i obvezujućom, ako je Korisnik prihvatio izmjenu ili ako nije unutar roka od četiri tjedna uložio prigovor. VOLUM3 d.o.o. će u elektroničkoj pošti u kojoj Korisnika obavještava o izmjeni Korisniku pružiti i informacije o pravnim posljedicama prihvaćanja izmjene i o njegovom pravu na prigovor. Ako Korisnik uloži prigovor na izmjenu, VOLUM3 d.o.o. ima pravo raskinuti sve ugovore s Korisnikom u skladu sa starim Općim uvjetima poslovanja uz primjenu otkaznog roka od mjesec dana, i to zbog postojanja bitnog razloga. Ako VOLUM3 d.o.o. u slučaju prigovora ne otkaže niti jedan ili više takvih ugovora, na te se ugovore i dalje primjenjuju stari Opći uvjeti poslovanja.

3. Usluge VOLUM3 d.o.o.

3.1 VOLUM3 d.o.o. Korisniku preko interneta stavlja na raspolaganje sustav u postojećoj i ažuriranoj verziji, a koji se sastoji od nekoliko modula: Projects, Plans, Tasks, Meetings, File Manager, Companies&Users (Software-as-a-Service – “SaaS”, u daljnjem tekstu: softver ili VOLUM3). Osim toga, VOLUM3 d.o.o. Korisniku pruža mogućnost pohrane podataka (u daljnjem tekstu: softver).

3.2 Sve ostale usluge kao na primjer prilagodba softvera individualnim potrebama Korisnika ugovaraju se posebno.

3.3 VOLUM3 d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku softver ili specifikacije softvera razvija dalje ili da ih promijeni (npr. uvođenjem novih ili drugih tehnologija, sustava, postupaka ili standarda). Korisnik na odgovarajući način profitira od kontinuiranog razvoja softvera i prihvaća da se u okviru ažuriranja ili nadogradnje softvera može dogoditi da softver kratkoročno nije dostupan. U slučaju bitnih promjena usluga VOLUM3 d.o.o. će Korisnika pravodobno unaprijed o tome obavijestiti. Ako promjena usluga korisnika dovodi u neprihvatljivi položaj, Korisnik ima pravo u roku od 14 dana od primitka obavijesti o promjeni usluga izvanredno otkazati ugovor, a otkaz u tom slučaju stupa na snagu danom početka primjene promijenjene usluge.

3.4 Korisnik nakon svoje registracije softver može u potpunoj funkcionalnosti (sve dostupne module i sve dostupne  funkcionalnosti) koristiti 30 dana besplatno (probno razdoblje). Prije isteka Probnog razdoblja VOLUM3 d.o.o. će kontaktirati Korisnika i obavijestiti ga da za daljnje korištenje softvera može sklopiti ugovor o korištenju usluga uz naknadu. Ako korisnik ne sklopi ugovor, njegov će se korisnički račun prebaciti u tzv. Start paket  sa ograničenim opsegom usluga definiranim na web stranicama www.volum3.com

3.5 VOLUM3 d.o.o. je odgovoran samo za one usluge koje on pruža. VOLUM3 d.o.o. prema Korisniku nije odgovoran za moguće neispravnosti funkcija softvera koje su nastale uslijed neodgovarajućih koraka Korisnika ili trećih osoba koje je Korisnik angažirao.

3.6 Mjestom pružanja usluga VOLUM3 d.o.o. smatra se mjesto sjedišta društva VOLUM3 d.o.o.. Uređaji Korisnika na kojima Korisnik koristi softver i internetska veza nisu dio usluga VOLUM3 d.o.o..

4. Obveze korisnika

4.1 Korisnik se obvezuje softver koristiti isključivo u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i eventualno postojećim individualnim dogovorima. Osim toga, Korisnik se obvezuje brinuti se za to da se svi njegovi korisnici (zaposlenici ili ostale treće osobe koje je angažirao) pridržavaju ovih Općih uvjeta poslovanja. Korisnik je prema VOLUM3 d.o.o. odgovoran za sve štete koje mogu nastati zato što Korisnik odnosno njegovi korisnici ne ispunjavaju svoje obveze, osobito u slučaju protuzakonitog korištenja softvera.

4.2 Korisnik će softver koristiti u skladu s njegovom namjenom. Korisnik softver neće zlorabiti, a osobito ga neće koristiti za pohranu ili širenje protuzakonitih sadržaja. Osim toga, Korisnik neće koristiti tehničke uređaje, softverske sustave niti podatke koji bi mogli ugroziti funkcioniranje softvera ili sustava VOLUM3 d.o.o..

4.3 Korisniku nije dozvoljeno da samostalno ili putem trećih osoba izvrši promjene na softveru.

4.4 Korisnik se obvezuje održavati IT-infrastrukturu potrebnu za korištenje softvera o svom trošku i na vlastitu odgovornost.

4.5 Korisnik se obvezuje poduzimati odgovarajuće tehničke mjere kako bi funkcioniranje vlastitog sustava bilo zajamčeno. Nadalje se obvezuje redovito izrađivati sigurnosnu kopiju podataka.

4.6 Korisnik se obvezuje svoje pristupne podatke za korištenje softvera čuvati na sigurnom mjestu i trećim osobama onemogućiti pristup tim podacima.

4.7 Ako korisnik prekrši ove Opće uvjete poslovanja ili eventualno postojeće individualne dogovore, osobito ako kasni s plaćanjem, VOLUM3 d.o.o. može Korisniku onemogućiti pristup softveru. Neovisno o tome, u tom je slučaju Korisnik i dalje obvezan u skladu s ugovorom plaćati naknadu za korištenje. Osim toga, Korisnik se obvezuje u tom slučaju VOLUM3 d.o.o. nadoknaditi i sve troškove koji su nastali deaktiviranjem korisničkog računa.

4.8 Korisnik prihvaća da ga VOLUM3 d.o.o. javno može navesti u svojim referencama. VOLUM3 d.o.o. će prije objave logotipa tvrtke korisnika, podataka o projektima korisnika itd. konzultirati Korisnika

5. Prava korištenja

5.1 VOLUM3 d.o.o. zadržava sva prava na softveru. Korisnikovo pravo sastoji se jedino od toga da softver može koristiti za vrijeme trajanja ugovora u okviru ugovorenih usluga. To pravo nije ekskluzivno, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne može se koristiti za davanje podlicenci drugim osobama. Korisnik softver može kopirati samo u onoj mjeri koja je potrebna za korištenje softvera u skladu namjenom (npr. kopiranje u radnu memoriju različitih korisničkih uređaja). Korisniku nije dozvoljeno da softver ili dijelove softvera kopira u druge svrhe, da ga proda, da u zakup ili stavi na raspolaganje trećim osobama ili da trećim osobama izdaje podlicence za korištenje softvera. Korisnik u skladu s opisom proizvoda softvera može podugovarateljima privremeno omogućiti pristup.

5.2 Ukoliko nije posebno dogovoreno, Korisnik nema drugih prava koja su povezana sa softverom. Korisnik korištenjem softvera ne stječe nikakva prava na softveru, osobito ne stječe prava intelektualnog vlasništva, prava žiga, patentna prava ili ostala autorska prava.

5.3 Korisnik nema pravo vršiti obrnuti inženjering softvera, dekompilirati ili deasemblirati softver, osim i (samo) u onoj mjeri u kojoj to izričito dopušta ili propisuje mjerodavno pravo unatoč ovom ograničenju.

5.4 Točke 5.1. i 5.2. primjenjuju se na odgovarajući način na svu dokumentaciju koju je VOLUM3 d.o.o. Korisniku stavio na raspolaganje, osobito na dokumentaciju koja se odnosi na softver.

6. Jamstvo, odgovornost i neispravnost funkcija

6.1 VOLUM3 d.o.o. korisniku softver stavlja na raspolaganje u skladu s načelom “razumnih napora” (“reasonable best efforts“). Stoga će se VOLUM3 d.o.o. u granicama ekonomske opravdanosti potruditi da na najbolji mogući način omogući neometano korištenje softvera i otkloni neispravnosti softvera koje ograničavaju korištenje softvera.

6.2 VOLUM3 d.o.o. ne preuzima ni odgovornost ni jamstvo za trajnu raspoloživost softvera ili nepostojanje neispravnosti softvera. Korisnik izričito prima na znanje da prema trenutačnom stanju tehnike nije moguće u potpunosti isključiti da ne postoje neispravnosti softvera. Osim toga, greške spajanja ili radovi održavanja internetske veze koje poduzima VOLUM3 d.o.o. također mogu rezultirati privremenim smetnjama funkcija. Ukoliko se u pojedinim slučajevima ne može u potpunosti osigurati neometano funkcioniranje softvera, ispravak takve situacije ima prednost nad zahtjevom za smanjenjem ili promjenom cijene.

6.3 VOLUM3 d.o.o. ne odgovara za moguće štete koje su kod Korisnika ili trećih osoba ili na uređajima Korisnika izravno ili neizravno prouzročene neispravnostima funkcija. Naknada posljedičnih šteta kao npr. izgubljene zarade odnosno dobiti također je isključena, a isključena je i odgovornost za štetu koja je za korisnika nastala zbog kašnjenja projekata. Nadalje, VOLUM3 d.o.o. nije odgovoran za neostvarenje uštede niti za štetu koja je nastala zbog zahtjeva trećih osoba.

6.4 VOLUM3 d.o.o. odgovara samo onda kada je štetu prouzročio namjerno ili zbog krajnje nepažnje. Osim toga, kod svakog događaja koji je prouzročio štetu odgovornost je ograničena na ukupno 10.000,- EUR, neovisno o broju oštećenih osoba. Ako je iznos ukupne štete veći od navedenog iznosa, iznosi naknade štete dotičnim osobama smanjuju se razmjerno.

6.5 VOLUM3 d.o.o. ne može isključiti mogućnost gubitka odnosno oštećenja podataka koji se tijekom procesa sinkronizacije mogu dogoditi zbog smetnje internetske veze korisnika. VOLUM3 d.o.o. ni za navedeno ne preuzima odgovornost.

6.6 VOLUM3 d.o.o. ne odgovara za štete i nedostatke čiji uzroci su nestručno korištenje softvera, promjene komponenata operativnog sustava, sučelja i parametara, promjene potrebnih postavki sustava, korištenje neodgovarajućih organizacijskih sredstava ili neznatna neispravnost aplikacije. Osim toga, VOLUM3 d.o.o. ne odgovara za smetnje javne telekomunikacijske mreže ili neispunjavanje tehničkih zahtjeva u sustavu korisnika.

6.7 Korisnik će VOLUM3 d.o.o. bez odgode obavijestiti o svim neispravnostima funkcija te će, ako je to moguće, pružiti i opis smetnji kako bi se neispravnosti mogle otkloniti u što kraćem roku. Korisnik će VOLUM3 d.o.o. besplatno pomoći u otklanjanju neispravnosti funkcija. Međutim, preduvjet otklanjanja neispravnosti funkcija od strane VOLUM3 d.o.o. je da je Korisnik ispunio sve svoje obveze plaćanja.

6.8 Visokorizični uvjeti: Softver može sadržavati komponente koje negativno reagiraju na neispravnosti ili u kojima se neispravnosti otkriju tek kasnije ili u kojima se neispravnost otkloni u okviru rutinskih ažuriranja. Softver nije razvijen za korištenje u visokorizičnim uvjetima u kojima je potrebna sigurnosna oprema (oprema otporna na greške) ili u bilo kojoj drugoj aplikaciji koja bi u slučaju neispravnosti softvera mogla izravno prouzročiti smrt, ozljede, veliku materijalnu štetu ili onečišćenje okoliša.

6.9 Ukoliko i sve dok se obveze zbog više sile, poput rata, terorizma, elementarnih nepogoda, požara, štrajkova, obustave rada, embarga, intervencije države, epidemije ili pandemije, prekida opskrbe struje, obustave transporta, prekida rada telekomunikacijskih mreža odn. vodova za prijenos podataka, izmjene pravnih propisa nakon sklapanja ugovora koje utječu na softver, ili zbog ostalih oblika neraspoloživosti softvera ne mogu u dogovorenom roku ili ne mogu uredno izvršiti, to se ne smatra kršenjem ugovora. U tom slučaju Korisnik nema pravo na potraživanja prema VOLUM3 d.o.o..

7. Zaštita podataka

7.1 U smislu pravnih propisa o zaštiti podataka Korisnik se smatra voditeljem obrade podataka, a VOLUM3 d.o.o. izvršiteljem obrade podataka. U te svrhe sklopit će se poseban ugovor o obradi podataka. Ukoliko se takav ugovor o obradi podataka ne sklopi, primjenjuje se standardni ugovor o obradi podataka VOLUM3 d.o.o. (vidjeti VOLUM3 Pravila o privatnosti podataka)

7.2 Kao voditelj obrade podataka Korisnik je sam odgovoran za pridržavanje odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti podataka. Ukoliko Korisnik u okviru korištenja softvera obrađuje osobne podatke (npr. unosi, obrađuje, pohranjuje osobne podatke ili ih prosljeđuje VOLUM3 d.o.o.), Korisnik jamči da je za navedeno ovlašten sukladno važećim pravnim propisima o zaštiti podataka.

8. Povjerljivost podataka

8.1 Korisnik i VOLUM3 d.o.o. jedan drugome jamče da će sve poslovne tajne i povjerljive podatke tvrtke druge ugovorne strane do kojih dođu na temelju i u okviru izvršenja ovog ugovora čuvati kao takve te da će onemogućiti trećim osobama pristup tim podacima, ako podaci nisu opće poznati ili primatelj već i prije nije raspolagao njima, a nije bio obvezan čuvati ih kao povjerljive informacije, ili ako ih primatelj nije saznao ili primio od treće osobe, a nije bio obvezan čuvati ih kao povjerljive informacije, ili ako ih primatelj nije samostalno razvio, što mora dokazati, ili ako se takvi podaci ne moraju otkriti na temelju pravomoćne odluke nekog upravnog tijela ili suda. Navedena obveza primjenjuje se na neodređeno vrijeme odn. i nakon završetka ugovornog odnosa.

8.2 Podugovaratelji koje je VOLUM3 d.o.o. angažirao za izvršenje ugovora ne smatraju se trećim osobama, ako oni podliježu obvezi povjerljivosti podataka čiji sadržaj odgovara sadržaju ove točke.

9. Trajanje ugovora i otkaz

9.1 Trajanje ugovora utvrđuje se u svakom pojedinačnom ugovoru koji je sklopljen s korisnikom. Ako takvi rokovi nisu utvrđeni u ugovoru, smatra se da su ugovori sklopljeni na neodređeno vrijeme.

9.2 VOLUM3 d.o.o. i Korisnik imaju pravo ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme otkazati krajem dotičnog obračunskog razdoblja (12 mjeseci, ako nije izričito drugačije dogovoreno), uz primjenu otkaznog roka od mjesec dana. Također, zahtjev za brisanje računa od strane Korisnika smatra se prekidom ugovora na kraju dotičnog obračunskog razdoblja, a brisanje se mora izvršiti najmanje mjesec dana prije kraja dotičnog obračunskog razdoblja.

9.3 Ugovore na određeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati istekom dotičnog razdoblja ugovora, uz primjenu otkaznog roka od mjesec dana. Ako nijedna ugovorna strana ugovor ne otkaže, on se automatski produljuje za dodatnu godinu. Zahtjev za brisanje računa od strane Korisnika smatra se i raskidom ugovora na kraju dotičnog obračunskog razdoblja, a brisanje se mora izvršiti najkasnije mjesec dana prije kraja dotičnog obračunskog razdoblja.

9.4 Otkaz se dostavlja u pisanom obliku ili preko platforme VOLUM3 d.o.o. putem ovlaštenog administratora korisnika.

9.5 VOLUM3 d.o.o osobito u sljedećim situacijama s trenutačnim učinkom može izvanredno otkazati ugovor:

9.5.1 Korisnik je pružio nepotpune ili netočne podatke ili nije pružio potrebne dokaze.

9.5.2 Korisnik 30 dana kasni s plaćanjem. Određivanje produljenog roka nije potrebno.

9.5.3 Postoji opravdana sumnja u zlouporabu softvera.

10. Obveze informiranja

10.1 Korisnik se obvezuje VOLUM3 d.o.o bez odgode obavijestiti o eventualnoj promjeni svoje adrese. Ukoliko korisnik to ne učini, smatra se da su izjave VOLUM3 d.o.o dostavljene, ako je dostava izvršena na zadnje poznatu adresu.

10.2 Korisnik prihvaća da mu VOLUM3 d.o.o izjave koje imaju pravnu snagu može dostavljati i elektroničkom poštom ili preko drugih elektroničkih medija (navedeno vrijedi i za račune koje u skladu s odredbama zakona o porezu na dodanu vrijednost mogu sadržavati i elektronički pečat). Izjave se smatraju dostavljenima čim korisnik u uobičajenim okolnostima može uzeti uvid u njih ili čim ih može primiti na znanje.

11. Uvjeti plaćanja i ostali financijski uvjeti

11.1 Svi iznosi iskazani su (ako nije drugačije navedeno) bez poreza na dodanu vrijednost i bez ostalih davanja. Odobravanje popusta je isključeno.

11.2 Korisničke naknade obično se naplaćuju unaprijed za predmetno obračunsko razdoblje.

11.3 Korisnik snosi sve bankovne naknade i troškove koji nastanu u okviru bankovne doznake.

11.4 Ako Korisnik kasni s plaćanjem, na dospjeli iznos i odgovarajući troškovi slanja opomene zaračunat će mu se zatezne kamate po godišnjoj kamatnoj stopi od 10 %. Ako VOLUM3 za naplatu dugovanja angažira odvjetnika ili agenciju za naplatu potraživanja, sve troškove koji s tim u svezi nastanu snosi korisnik.

11.5 Plaćanjem Korisnika prvo se podmiruju eventualno nastali troškovi ili zatezne kamate, zatim najstariji dug.

11.6 VOLUM3 d.o.o. je ovlašten jednostrano povećati cijenu softvera, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika, ali najkasnije mjesec dana unaprijed. Ako je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme, promjena cijene primjenjuje se od početka sljedećeg obračunskog razdoblja. Ako je Ugovor sklopljen na određeno vrijeme, promjena cijene primjenjuje se od početka sljedeće godine Ugovora.

11.7 Računi se smatraju prihvaćenima, ako Korisnik nije u roku od 15 dana od izdavanja računa pisanim putem uložio prigovor.

11.8 Isključuje se prijeboj s potraživanjima koja Korisnik ima prema VOLUM3 d.o.o.. Osim toga, isključeno je i Korisnikovo pravo zadržavanja.

12. Ostale odredbe

12.1 Ako bi jedna ili više odredaba predmetnih Općih uvjeta poslovanja bila/bile ili postala/postale u cijelosti ili djelomično ništetna/ništetne ili neprovediva/neprovedive, ostale odredbe ostaju na snazi. Ništetna ili neprovediva odredba zamijenit će se odredbom koja najviše odgovara gospodarskom cilju koji se ništetnom ili neprovedivom odredbom htio postići.

12.2 Isključuje se primjena instituta prekomjernog oštećenja (laesio enormis).

12.3 Ako Korisnik želi obveze ili prava koja proizlaze iz ugovora prenijeti na drugu osobu, potrebno je unaprijed ishoditi pisanu suglasnost VOLUM3 d.o.o.. Međutim, VOLUM3 d.o.o. za prijenos cijelog Ugovora ili dijela Ugovora na treću osobu nije potrebna suglasnost Korisnika.

12.4 VOLUM3 d.o.o. ima pravo da za ispunjenje svih svojih ili nekih obveza angažira treće osobe.

12.5 Primjenjuje se isključivo hrvatsko pravo, čak i ako se softver koristi u inozemstvu ili ako postoji bilo kakva druga veza između softvera i inozemstva. Isključuje se primjena referentnih normi predviđenih u hrvatskom pravu i primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

12.6 Sve eventualne sporove koji bi proizišli iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, za rješavanje spora bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.